BỆNH VIỆN ĐKKV PHÚC YÊN
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phúc Yên, ngày 03 tháng 05 năm 2017
 
ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN CHỜ ĐỢI CỦA NGƯỜI BỆNH KHI ĐẾN KHÁM BỆNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 
  1. VỀ THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH
Thông tin chung Tần số (n) Tỷ lệ (%)
1. Giới tính    
Nam 8 40
Nữ 12 60
2. Tuổi    
1- 17 5 25
18- 49 7 35
50- 60 2 10
>60 6 30
3. Địa chỉ    
Phúc Yên 2 10
Mê Linh 5 25
Sóc Sơn 3 15
Bình Xuyên 7 35
Khác 3 15
4. Hình thức thanh toán    
Có BHYT 10 50
Tự chi trả 10 50
 
B. VỀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Câu Các khâu phải thực hiện trong quá trình
khám bệnh
Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất
1 Thời gian tiếp đón (tính từ khi xếp sổ, đăng ký vào phần mềm đến khi rời quầy tiếp nhận) 18,85 80 5
2 Thời gian chờ đến lượt khám (tính từ khi ngồi chờ trước phòng khám đến khi được vào khám theo số thứ tự) 9,53 30 3
3 Thời gian khám bệnh (tính từ khi vào phòng khám đến khi ra khỏi phòng khám đi về hoặc nhận thuốc hoặc khám CLS) 18,50 60 10
4 Thời gian chờ đóng dấu duyệt BHYT (trường hợp có BHYT) hay tiền xét nghiệm và thăm dò chức năng (trường hợp không BHYT) (tính từ lúc chờ nộp phiếu làm CLS đến khi nộp tiền xong tại Phòng tài vụ) 7,85 25 2
5.1 Thời gian lấy mẫu Xét nghiệm (nếu có)
(tính từ khi nộp phiếu chỉ định XN đến khi lấy mẫu xong)
7,78 15 5
5.2 Thời gian khám Chẩn đoán hình ảnh (nếu có)
(tính từ khi nộp phiếu chỉ định CĐHA đến khi thực hiện kỹ thuật CĐHA xong)
9,29 15 5
5.3 Thời gian khám Thăm dò chức năng (nếu có)
(tính từ khi nộp phiếu chỉ định TDCN đến khi thực hiện kỹ thuật TDCN xong)
20 30 10
6.1 Thời gian chờ kết quả Xét nghiệm (nếu có)
(tính từ khi lấy mẫu XN xong đến khi nhận được kết quả)
33,89 60 10
6.2 Thời gian chờ kết quả Chẩn đoán hình ảnh (nếu có) (tính từ khi thực hiện kỹ thuật CĐHA xong đến khi nhận được kết quả) 15 20 10
6.3 Thời gian chờ kết quả Thăm dò chức năng (nếu có) (tính từ khi thực hiện kỹ thuật TDCN xong đến khi nhận được kết quả) 25 30 20
7 Thời gian được tư vấn, kê đơn điều trị sau khi có kết quả CLS (nếu có) (tính từ lúc quay lại hoặc được kêu vô lại phòng khám sau khi có kết quả CLS, cho đến khi ra) 27 70 15
8 Thời gian tính tiền để được nhận thuốc (duyệt toa, đóng phí, nhận lại thẻ BHYT) (tính từ khi lấy số tự động tại quầy thanh toán đến khi làm thủ tục thanh toán xong) 11 15 10
9 Thời gian nhận thuốc (nếu có) (tính từ lúc nộp đơn thuốc cho bộ phận phát thuốc đến khi nhận được thuốc) 10 10 10
 
- Về thời gian tiếp đón (tính từ khi xếp sổ, đăng ký vào phần mềm đến khi rời quầy tiếp nhận): Trung bình đạt 15,85, lớn nhất là 80 phút, nhỏ nhất là 5 phút. Thời gian bệnh nhân phải chờ đợi khi tiếp đón 80 phút là khi bệnh nhân đến khám bệnh lúc 9h15, đây là thời điểm đông bệnh nhân nên bệnh nhân đã phải chờ đợi lâu mới được đăng ký. Thông thường bệnh nhân chỉ mất khoảng 5-10 phút là đã có tên trong phần mềm khám bệnh.
- Về thời gian chờ đến lượt khám (tính từ khi ngồi chờ trước phòng khám đến khi được vào khám theo số thứ tự): Trung bình đạt 9,53, lớn nhất 30 phút, nhỏ nhất 3 phút.
- Về thời gian khám bệnh (tính từ khi vào phòng khám đến khi ra khỏi phòng khám đi về hoặc nhận thuốc hoặc khám CLS): trung bình đạt 18,5 phút, lớn nhất 60 phút, nhỏ nhất 10 phút.
- Về thời gian chờ đóng dấu duyệt BHYT (trường hợp có BHYT) hay tiền xét nghiệm và thăm dò chức năng (trường hợp không BHYT) (tính từ lúc chờ nộp phiếu làm CLS đến khi nộp tiền xong tại Phòng tài vụ): trung bình đạt 7,85 phút, lớn nhất 25 phút, nhỏ nhất 2 phút.
- Về thời gian lấy mẫu xét nghiệm (tính từ khi nộp phiếu chỉ định XN đến khi lấy mẫu xong) trung bình đạt 7,78 phút, lớn nhất 15 phút, nhỏ nhất 5 phút. B
- Về thời gian khám Chẩn đoán hình ảnh (tính từ khi nộp phiếu chỉ định CĐHA đến khi thực hiện kỹ thuật CĐHA xong) trung bình đạt 9,29 phút, lớn nhất 15 phút, nhỏ nhất 5 phút.
- Về thời gian khám Thăm dò chức năng (tính từ khi nộp phiếu chỉ định TDCN đến khi thực hiện kỹ thuật TDCN xong) trung bình đạt 20 phút, lớn nhất 30 phút, nhỏ nhất 10 phút.
- Về thời gian chờ kết quả Xét nghiệm (tính từ khi lấy mẫu XN xong đến khi nhận được kết quả) trung bình đạt 33,89 phút, lớn nhất là 60 phút, nhỏ nhất 10 phút.
- Về thời gian chờ kết quả Chẩn đoán hình ảnh (tính từ khi thực hiện kỹ thuật CĐHA xong đến khi nhận được kết quả) trung bình đạt 15 phút, lớn nhất 20 phút, nhỏ nhất 10 phút.
- Về thời gian chờ kết quả Thăm dò chức năng (tính từ khi thực hiện kỹ thuật TDCN xong đến khi nhận được kết quả) trung bình đạt 25 phút, lớn nhất 30 phút, nhỏ nhất 20 phút.
- Về thời gian được tư vấn, kê đơn điều trị sau khi có kết quả CLS (nếu có) (tính từ lúc quay lại hoặc được kêu vô lại phòng khám sau khi có kết quả CLS, cho đến khi ra) trung bình 27 phút, lớn nhất 70 phút, nhỏ nhất 15 phút.
- Về thời gian tính tiền để được nhận thuốc (duyệt toa, đóng phí, nhận lại thẻ BHYT) (tính từ khi lấy số tự động tại quầy thanh toán đến khi làm thủ tục thanh toán xong) trung bình đạt 11 phút, lớn nhất 15 phút, nhỏ nhất 10 phút.
- Về thời gian nhận thuốc (nếu có) (tính từ lúc nộp đơn thuốc cho bộ phận phát thuốc đến khi nhận được thuốc) trung bình 10 phút.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐỀ XUẤT
Về tổng thời gian khám bệnh của người bệnh, chiếm tỷ lệ lớn nhất là 45% bệnh nhân có thời gian khám từ 120 đến 180 phút. Từ 60 đến 120 phút chiếm 30% tổng số người được giám sát. Trên 180 phút là 15% và dưới 60 phút chiếm 10% bệnh nhân.

         Về hiểu biết về bệnh tật sau khi khám bệnh, 100% bệnh nhân cảm thấy hài lòng với kết quả điều trị và sự tư vấn của bác sĩ.
         100% bệnh nhân mong muốn quay trở lại bệnh viện khám bệnh trong những lần khám tiếp theo.
         Các ý kiến khác của người bệnh:
         - Khu khám bệnh có thể đặt các kệ báo, tạp chí, bảng tin treo nhiều pano, áp phích sinh động, hấp dẫn, có wifi miễn phí dành riêng cho bệnh nhân để họ không cảm thấy sốt ruột khi phải chờ đợi.
         - Có một khu vui chơi trong nhà cho các cháu nhỏ khi đến khám bệnh tại khoa Nhi.
Nơi nhận:
- Ban GĐ (b/c);
- Các k/p (t/h);
- Lưu VT, QLCL.
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QLCL
 
 
 
 
 
Bs Phạm Hồng Quân
 

Danh sách điện thoại
Danh sách điện thoại
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Lưu mật khẩu!

Lượt truy cập :

Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng
Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng
Chat Zalo
Chat Facebook
0964.851.010
CANTHIEPTM