CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
 
 

BÁO CÁO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
 
 
I- THÔNG TIN BỆNH VIỆN
  1. Tên bệnh viện:          BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN
  2. Địa chỉ:            Tổ 1- Phường Hùng Vương- Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc.
  3. Điện thoại liên hệ: 02113.868.679                   g. Địa chỉ Email: khthbvpy@gmail.com
II- THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA     
d.  Nơi ban hành: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Vĩnh Phúc  k. Số lượng thành viên đoàn: 26.          
e. Họ và tên Trưởng đoàn kiểm tra: Phùng Văn Bính
f. Vị trí công tác:                     Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Vĩnh Phúc
g. Họ và tên Thư ký đoàn:                Nguyễn Văn Trung
 
III- TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
 
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83 /83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:  100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 239  ĐIỂM
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 2.88 ĐIỂM
 
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC: Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng s